ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଆଲୋକ

Thorn

ଆଲୋକ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ their ାରା ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନକରି ପ୍ରକୃତିର ଜ organic ବ ରୂପକୁ ବ grow ାଇବା ଏବଂ ପୃଥକ କରିବା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ବିଶ୍ natural ାସ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସ୍ inct ଭାବିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ୟିଲମାଜ ଡୋଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାବେଳେ ସେ ଫର୍ମ ସହିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଲୋକରେ କ dim ଣସି ଆକାର ସୀମା ବିନା ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ | କଣ୍ଟା, ଯାହା କଣ୍ଟା ର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶାଖା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ | ଏକ ଅନିୟମିତ ଗଠନରେ ବ ows େ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ଭଲ ଆଲୋକୀକରଣ ଡିଜାଇନ୍ ଭାବରେ ଏହାର ଆକାର ସୀମା ନାହିଁ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Thorn, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Yılmaz Dogan, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : QZENS .

Thorn ଆଲୋକ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |