ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଆଲୋକ

Thorn

ଆଲୋକ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ their ାରା ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନକରି ପ୍ରକୃତିର ଜ organic ବ ରୂପକୁ ବ grow ାଇବା ଏବଂ ପୃଥକ କରିବା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ବିଶ୍ natural ାସ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସ୍ inct ଭାବିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ୟିଲମାଜ ଡୋଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାବେଳେ ସେ ଫର୍ମ ସହିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଲୋକରେ କ dim ଣସି ଆକାର ସୀମା ବିନା ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ | କଣ୍ଟା, ଯାହା କଣ୍ଟା ର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶାଖା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ | ଏକ ଅନିୟମିତ ଗଠନରେ ବ ows େ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ଭଲ ଆଲୋକୀକରଣ ଡିଜାଇନ୍ ଭାବରେ ଏହାର ଆକାର ସୀମା ନାହିଁ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Thorn, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Yılmaz Dogan, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : QZENS .

Thorn ଆଲୋକ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର |

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର |

ଡିଜାଇନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର ଏବଂ ସ୍ଥପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜାଇନ୍, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ ଉପରେ ନୂତନତମ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ Read ନ୍ତୁ | ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର, ସ୍ଥପତି ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶେଷ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ | ସୃଜନଶୀଳତା, ନବସୃଜନ, କଳା, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ | ମହାନ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତୁ |