ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଆଲୋକ

Thorn

ଆଲୋକ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ their ାରା ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନକରି ପ୍ରକୃତିର ଜ organic ବ ରୂପକୁ ବ grow ାଇବା ଏବଂ ପୃଥକ କରିବା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ବିଶ୍ natural ାସ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସ୍ inct ଭାବିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ୟିଲମାଜ ଡୋଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାବେଳେ ସେ ଫର୍ମ ସହିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଲୋକରେ କ dim ଣସି ଆକାର ସୀମା ବିନା ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ | କଣ୍ଟା, ଯାହା କଣ୍ଟା ର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶାଖା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ | ଏକ ଅନିୟମିତ ଗଠନରେ ବ ows େ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ଭଲ ଆଲୋକୀକରଣ ଡିଜାଇନ୍ ଭାବରେ ଏହାର ଆକାର ସୀମା ନାହିଁ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Thorn, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Yılmaz Dogan, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : QZENS .

Thorn ଆଲୋକ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ |

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ |

ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିନବ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ | ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭଲ ଡିଜାଇନ୍, ଫ୍ୟାଶନ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ କ strategy ଶଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳଗୁଡିକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କର | ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ |