ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଆଲୋକ

Thorn

ଆଲୋକ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ their ାରା ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନକରି ପ୍ରକୃତିର ଜ organic ବ ରୂପକୁ ବ grow ାଇବା ଏବଂ ପୃଥକ କରିବା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ବିଶ୍ natural ାସ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସ୍ inct ଭାବିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ୟିଲମାଜ ଡୋଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ୍ଟା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାବେଳେ ସେ ଫର୍ମ ସହିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଲୋକରେ କ dim ଣସି ଆକାର ସୀମା ବିନା ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ | କଣ୍ଟା, ଯାହା କଣ୍ଟା ର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶାଖା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ | ଏକ ଅନିୟମିତ ଗଠନରେ ବ ows େ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ଧାରଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ଭଲ ଆଲୋକୀକରଣ ଡିଜାଇନ୍ ଭାବରେ ଏହାର ଆକାର ସୀମା ନାହିଁ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Thorn, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Yılmaz Dogan, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : QZENS .

Thorn ଆଲୋକ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନର୍ |

ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର ଏବଂ ସ୍ଥପତି |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ | ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦିତ, ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଏବଂ ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍, ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ | ଆଜି ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଚେକଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ daily ନିକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |