ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବାଥରୁମ ସଂଗ୍ରହ

CATINO

ବାଥରୁମ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ କ୍ୟାଟିନୋ ଜନ୍ମ | ଏହି ସଂଗ୍ରହ ସରଳ ଉପାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ day ନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କବିତାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ, ଯାହା ଆମ କଳ୍ପନାର ବିଦ୍ୟମାନ ଆର୍କିଟାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମସାମୟିକ way ଙ୍ଗରେ ପୁନ inter ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ | ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ କାଠର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଦୃ ity ତାର ପରିବେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ, କଠିନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ରହିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : CATINO, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Emanuele Pangrazi, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Disegno Ceramica.

CATINO ବାଥରୁମ ସଂଗ୍ରହ

ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |