ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଟୟୋଟା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍

The Wave

ଟୟୋଟା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ "ସକ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ" ର ଜାପାନୀ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଡିଜାଇନ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ମିଶ୍ରଣ କରେ | ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବାହ୍ୟରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ | ତଥାପି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି | ଏହାର ମନ୍ତ୍ର ତଳେ, ଆପଣ କ uri ତୁହଳର ସହିତ ଭିତର ପଟକୁ ଗ୍ଲାଇଡ୍ | ଭିତରକୁ ଥରେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବେଶରେ ଶକ୍ତି ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିସ୍ତୃତ ଆନିମେସନ୍ ଦେଖାଉଥିବା ବଡ଼ ମିଡିଆ କାନ୍ଥରେ ଭର୍ତି | ଏହିପରି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ | ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜାପାନିଜ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଅସୀମିତ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଚିତ୍ରିତ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : The Wave, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Alia Ramadan, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Toyota Motors Europe.

The Wave ଟୟୋଟା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର |

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର |

ଡିଜାଇନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର ଏବଂ ସ୍ଥପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜାଇନ୍, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ ଉପରେ ନୂତନତମ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ Read ନ୍ତୁ | ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର, ସ୍ଥପତି ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶେଷ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ | ସୃଜନଶୀଳତା, ନବସୃଜନ, କଳା, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ | ମହାନ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତୁ |