ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଟୟୋଟା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍

The Wave

ଟୟୋଟା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ "ସକ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ" ର ଜାପାନୀ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଡିଜାଇନ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ମିଶ୍ରଣ କରେ | ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବାହ୍ୟରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ | ତଥାପି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି | ଏହାର ମନ୍ତ୍ର ତଳେ, ଆପଣ କ uri ତୁହଳର ସହିତ ଭିତର ପଟକୁ ଗ୍ଲାଇଡ୍ | ଭିତରକୁ ଥରେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବେଶରେ ଶକ୍ତି ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିସ୍ତୃତ ଆନିମେସନ୍ ଦେଖାଉଥିବା ବଡ଼ ମିଡିଆ କାନ୍ଥରେ ଭର୍ତି | ଏହିପରି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ | ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜାପାନିଜ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଅସୀମିତ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଚିତ୍ରିତ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : The Wave, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Alia Ramadan, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Toyota Motors Europe.

The Wave ଟୟୋଟା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |