ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଖୋଲିବା ଟାଇଟଲ୍

Pop Up Magazine

ଖୋଲିବା ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏସ୍କେପ୍ ଇସୁଗୁଡିକ (2019 ପାଇଁ ଥିମ୍) ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ତରଳ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନ ଜିନିଷ ଏବଂ ପରିଣାମ ଦେଖାଇଲା | ସମସ୍ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ, ପଳାୟନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅସହଜ ବାସ୍ତବତା ତୁଳନାରେ | ଡିଜାଇନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ରେ ମର୍ଫିଙ୍ଗ୍ ଆକୃତିଗୁଡିକ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ caused ାରା ପ read ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ | ପଳାୟନର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଖେଳାଳୀ ଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Pop Up Magazine, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Rafael de Araujo, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Pop Up Magazine.

Pop Up Magazine ଖୋଲିବା ଟାଇଟଲ୍

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |