ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଖୋଲିବା ଟାଇଟଲ୍

Pop Up Magazine

ଖୋଲିବା ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏସ୍କେପ୍ ଇସୁଗୁଡିକ (2019 ପାଇଁ ଥିମ୍) ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ତରଳ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନ ଜିନିଷ ଏବଂ ପରିଣାମ ଦେଖାଇଲା | ସମସ୍ତ ଭିଜୁଆଲ୍ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ, ପଳାୟନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅସହଜ ବାସ୍ତବତା ତୁଳନାରେ | ଡିଜାଇନ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ରେ ମର୍ଫିଙ୍ଗ୍ ଆକୃତିଗୁଡିକ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ caused ାରା ପ read ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ | ପଳାୟନର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଖେଳାଳୀ ଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Pop Up Magazine, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Rafael de Araujo, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Pop Up Magazine.

Pop Up Magazine ଖୋଲିବା ଟାଇଟଲ୍

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନର୍ |

ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର ଏବଂ ସ୍ଥପତି |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ | ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦିତ, ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଏବଂ ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍, ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ | ଆଜି ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଚେକଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ daily ନିକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |