ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ହୋଟେଲ ନବୀକରଣ

Renovated Fisherman's House

ହୋଟେଲ ନବୀକରଣ SIXX ହୋଟେଲ ସାନିଆର ହାଇଟାଙ୍ଗ ବାଇର ହୁହାଇ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ | ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଚୀନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର 10 ମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ହୋହାଇ ଚାଇନାର ସର୍ଫରର ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମୂଳ ତିନୋଟି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ପୁରାତନ ସଂରଚନାକୁ ଦୃ cing କରି ଭିତରର ସ୍ଥାନକୁ ପୁନ urb ନିର୍ମାଣ କରି ଏକ ସର୍ଫିଂ-ଥିମ୍ ରିସର୍ଟ ହୋଟେଲରେ ପରିଣତ କଲା |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Renovated Fisherman's House, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Li Mi, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : MODULO Architects (Shanghai).

Renovated Fisherman's House ହୋଟେଲ ନବୀକରଣ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ |

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ |

ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିନବ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ | ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭଲ ଡିଜାଇନ୍, ଫ୍ୟାଶନ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ କ strategy ଶଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳଗୁଡିକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କର | ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ |