ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ହୋଟେଲ ନବୀକରଣ

Renovated Fisherman's House

ହୋଟେଲ ନବୀକରଣ SIXX ହୋଟେଲ ସାନିଆର ହାଇଟାଙ୍ଗ ବାଇର ହୁହାଇ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ | ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଚୀନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର 10 ମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ହୋହାଇ ଚାଇନାର ସର୍ଫରର ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମୂଳ ତିନୋଟି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ପୁରାତନ ସଂରଚନାକୁ ଦୃ cing କରି ଭିତରର ସ୍ଥାନକୁ ପୁନ urb ନିର୍ମାଣ କରି ଏକ ସର୍ଫିଂ-ଥିମ୍ ରିସର୍ଟ ହୋଟେଲରେ ପରିଣତ କଲା |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Renovated Fisherman's House, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Li Mi, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : MODULO Architects (Shanghai).

Renovated Fisherman's House ହୋଟେଲ ନବୀକରଣ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |