ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ମଦ ଲ୍ୟାବ

Sands

ମଦ ଲ୍ୟାବ ଏହି ଲେବଲଗୁଡିକର ଡିଜାଇନ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କ ques ଶଳ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି, କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟ, ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହି ୱାଇନ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ | ଏହି ଲେବଲଗୁଡିକର ଧାରଣା ୱାଇନ୍ ର ଚରିତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ: ବାଲି | ବାସ୍ତବରେ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ବ grow ିଥାଏ | ଜେନ୍ ବଗିଚାର ବାଲି ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ ନେବାକୁ ଏହି ଧାରଣା ଏକ ଏମ୍ବୋସିଂ କ techni ଶଳ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ତିନୋଟି ଲେବଲ୍ ଏକତ୍ର ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରେ ଯାହା ୱେନେରୀ ମିଶନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Sands, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Giovanni Murgia, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Cantina Li Duni.

Sands ମଦ ଲ୍ୟାବ

ଏହି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |