ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
କର୍ପୋରେଟ୍ ପରିଚୟ

Ptaha

କର୍ପୋରେଟ୍ ପରିଚୟ ଡିଜାଇନ୍ ମିନିମାଲିଜିମ୍ ର ସ୍କାଣ୍ଡିନାଭିଆନ୍ ଆଷ୍ଟେଟିକ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡ ଧାତୁ, ପିତ୍ତଳ, କଠିନ କାଠ, ପଥର ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ, ଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା | ଲୋଗୋର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ - ଷ୍ଟାଇଲାଇଜଡ୍ ପକ୍ଷୀ (Ptaha, ୟୁକ୍ରେନରୁ ଅନୁବାଦ) କୁ ବିଚାର କରି Ptaha ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମକୁ ପ୍ରତୀକ କରିଥାଏ ଏବଂ ଧାରଣା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ କମ୍ପାନୀର ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ ସମାନ ଶ style ଳୀରେ ଦେଖାଯାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Ptaha, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Roman Vynogradnyi, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Ptaha Furniture.

Ptaha କର୍ପୋରେଟ୍ ପରିଚୟ

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |