ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍

Shokrniya

ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଏକ ଡିଲକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପୃଥକ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରଚନାର ଅଂଶ ଅଟେ, ଇରାନର ଏକ ଡିଲକ୍ସ ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ବେଜି ରଙ୍ଗ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଧାରଣା ବିକାଶ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା | ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡିକ 2 ରଙ୍ଗରେ ବାକ୍ସ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ | ଏହି ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ କ ac ଣସି ଆକାଶବାଣୀ କିମ୍ବା ଅଲଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାଘାତ ବିନା ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବନ୍ଦ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୟାଟୱାଲ୍ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିବ | ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ, ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଚୟନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଛାଇ ବ୍ୟବହାର | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ .ାନ ଥିଲା |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Shokrniya , ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Kasra Shafieezadeh, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : 4 Architecture Studio.

Shokrniya  ବିୟୁଟି ସେଲୁନ୍

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |