ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଲାପଟପ୍ ଟେବୁଲ୍

Ultraleggera

ଲାପଟପ୍ ଟେବୁଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରେ, ଏହା ଏକ କଫି ଟେବୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ମନେ ରଖିବା, ଛାଡିବା, ଛାଡିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ; ଏହା କେବଳ ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ; ଆଣ୍ଠୁରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସୀମିତ ନକରି ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ; ସଂକ୍ଷେପରେ, ଏକ ଘର ଆସବାବପତ୍ର ଯାହା ଆଣ୍ଠୁରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆସନ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକରେ ମିଳୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରିକି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସିଟ୍ କୋଚ୍ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Ultraleggera, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Nur Seda Sahin, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : .

Ultraleggera ଲାପଟପ୍ ଟେବୁଲ୍

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |