ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
କାର୍ଯ୍ୟ ଟେବୁଲ୍

Timbiriche

କାର୍ଯ୍ୟ ଟେବୁଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏକ ବହୁଭାଷୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନକାରୀ ସ୍ଥାନରେ ସମସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଏକକ ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ କିମ୍ବା କାଠ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଯାହା ସ୍ଲାଇଡ୍, ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନିତ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡିକର ଏକ ଅସୀମତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, କଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ସ୍ଥାୟୀତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜବାବ ଦିଏ | ଡିଜାଇନର୍ମାନେ ପାରମ୍ପାରିକ ଟିମ୍ବିରିଚ୍ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚଳନଶୀଳ ପଏଣ୍ଟଗୁଡିକର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ rem କୁ ପୁନ aking ନିର୍ମାଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଖେଳ ଖେଳ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Timbiriche, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Andrea Cecilia Alcocer Carrillo, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : LAAR.

Timbiriche କାର୍ଯ୍ୟ ଟେବୁଲ୍

ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |