ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବୁକମାର୍କ

Brainfood

ବୁକମାର୍କ ବ୍ରେନଫୁଡ୍ ବୁକମାର୍କଗୁଡିକ ପ reading ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା “ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ” ତେଣୁ, ସେମାନେ ଚାମଚ, ଫଙ୍କ ଏବଂ ଛୁରୀରେ ଆକୃତିର | ତୁମର ପଠନ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକୃତି ବାଛି ପାରିବ | ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଚାମଚ ବୁକମାର୍କକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ କବିତା ପାଇଁ ଫଙ୍କ ଆକୃତିର, ଏବଂ କମେଡି ଏବଂ ସ୍କିଫି ରିଡିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଛୁରୀ ବାଛିପାରନ୍ତି | ବୁକମାର୍କ ଅନେକ ଥିମ୍ ରେ ଆସେ | ପାରମ୍ପାରିକ ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ମରଣିକା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଗ୍ରୀକ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ମୋଟିଫ୍ ଅଛି |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Brainfood, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Natasha Chatziangeli, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Natasha Chatziangeli Design Studio.

Brainfood ବୁକମାର୍କ

ଏହି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |