ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଗେଷ୍ଟହାଉସ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍

Barn by a River

ଗେଷ୍ଟହାଉସ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ “ନଦୀ ଦ୍ Barn ାରା ବର୍ଣ୍ଣ” ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିବେଶଗତ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଜନବହୁଳ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆହ୍ .ାନକୁ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଆନ୍ତ p ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ | ଘରର ପାରମ୍ପାରିକ ଆର୍କେଟାଇପ୍ ଏହାର ରୂପଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ଅଣାଯାଏ | ଛାତର କେଦାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ସବୁଜ ସ୍କିଷ୍ଟ୍ କାନ୍ଥଗୁଡିକ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଦୃଶ୍ୟର ଘାସ ଏବଂ ବୁଦା ଭିତରେ କୋଠାକୁ ଲୁଚାଇଥାଏ | କାଚ କାନ୍ଥ ପଛରେ ପଥର ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Barn by a River, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Dmitry Pozarenko, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Dmitry Pozarenko.

Barn by a River ଗେଷ୍ଟହାଉସ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍

ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |