ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଖେଳନା

Sofia

ଖେଳନା ଡିଜାଇନ୍ ଏକ 19th ନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ଲୋଭେନିଆର କାଠ କାର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଡଲ୍ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା | ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଆହ୍ was ାନ ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଖେଳଣା ନେବା, ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେବା, ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଉପଯୋଗୀ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍-ଜ୍ଞାନୀ, ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାର | ଲେଖକମାନେ ଡଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଶିଶୁ କ୍ରିବ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ | ସେମାନେ ଏକ ଜ organic ବିକ ଆକୃତି ଆଣିଲେ, ଏକ ଶିଶୁ ଏବଂ ଶିଶୁ ଖେଳନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ନରମତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ | ଏହା ମୂଳତ wood କାଠ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରରୁ ନିର୍ମିତ | ଏହା ଶୋଇବା, ପରିବହନ ଏବଂ ଡଲ୍ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ | ଏହି ଖେଳନା ସାମାଜିକ ଖେଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Sofia, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Klavdija Höfler and Matej Höfler, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : kukuLila.

Sofia ଖେଳନା

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନର୍ |

ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର ଏବଂ ସ୍ଥପତି |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ | ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦିତ, ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଏବଂ ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍, ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ | ଆଜି ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଚେକଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ daily ନିକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |