ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଖେଳନା

Sofia

ଖେଳନା ଡିଜାଇନ୍ ଏକ 19th ନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ଲୋଭେନିଆର କାଠ କାର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଡଲ୍ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା | ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଆହ୍ was ାନ ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଖେଳଣା ନେବା, ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେବା, ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଉପଯୋଗୀ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍-ଜ୍ଞାନୀ, ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାର | ଲେଖକମାନେ ଡଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆଧୁନିକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଶିଶୁ କ୍ରିବ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ | ସେମାନେ ଏକ ଜ organic ବିକ ଆକୃତି ଆଣିଲେ, ଏକ ଶିଶୁ ଏବଂ ଶିଶୁ ଖେଳନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ନରମତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ | ଏହା ମୂଳତ wood କାଠ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରରୁ ନିର୍ମିତ | ଏହା ଶୋଇବା, ପରିବହନ ଏବଂ ଡଲ୍ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ | ଏହି ଖେଳନା ସାମାଜିକ ଖେଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Sofia, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Klavdija Höfler and Matej Höfler, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : kukuLila.

Sofia ଖେଳନା

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |