ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଜାପାନିଜ କଟଲେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ

Saboten Beijing the 1st

ଜାପାନିଜ କଟଲେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏହା ହେଉଛି ଜାପାନର କଟଲେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାହା “ସାବୋଟେନ୍” ନାମକ ଏକ ଚାଇନାର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ | ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଜାପାନୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପରମ୍ପରାର ବିକୃତି ଏବଂ ଭଲ ଲୋକାଲାଇଜେସନ୍ ଜରୁରୀ | ଏଠାରେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଭବିଷ୍ୟତର ଦର୍ଶନ ଦେଖି, ଆମେ ଏପରି ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କଲୁ ଯାହା ଚାଇନା ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବିସ୍ତାର ହେବାବେଳେ ଉପଯୋଗୀ ମାନୁଆଲ୍ ହୋଇଯିବ | ତା’ପରେ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଆହ୍ was ାନ ହେଲା “ଜାପାନୀ ପ୍ରତିଛବି” ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ବୁ understanding ିବା ଯାହା ବିଦେଶୀମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି | ଆମେ ମୁଖ୍ୟତ ““ ପାରମ୍ପାରିକ ଜାପାନ ”ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ | ଏହାକୁ କିପରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Saboten Beijing the 1st, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Aiji Inoue, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Saboten.

Saboten Beijing the 1st ଜାପାନିଜ କଟଲେଟ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |