ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଭୋଡା ବୋତଲ

Snowflake Vodka

ଭୋଡା ବୋତଲ ସରଳତା ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ତୁଷାରପାତାର ଜଟିଳତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି | ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ କେବଳ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜଟିଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନକରି ଜୀବନ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଉ | ପ୍ରକୃତି ସରଳ ଜିନିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କର, ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ସେହି ସରଳ ଜିନିଷ ତୁମେ ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଜଟିଳ | ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବୋତଲ ପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୋର ଡିଜାଇନ୍ ର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା | ପ୍ରକୃତି ପରି ଯେପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜଟିଳ ଫର୍ମରେ ଜୁମ୍ ବ that ାଇଥାଉ ଯାହା ଆଖିରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ pattern ାଞ୍ଚା ଆବିଷ୍କାର କରୁ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Snowflake Vodka, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Adrian Munoz, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Adrian Munoz.

Snowflake Vodka ଭୋଡା ବୋତଲ

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |