ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ

Sina Complex

ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ, ଏକ ଶ୍ ir ାସକ୍ରିୟା ଫୁସଫୁସ ଦ୍ project ାରା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଖୋଲା ଆକାଶରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟର ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଧାରାକୁ ସମଗ୍ର ସିରିଜରେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା | ସହର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା | ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ଶେଲ୍ (ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍) ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏହା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରଦୂଷଣର ତୀବ୍ରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଭିତର ତଥା ବାହାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫିଲ୍ଟର୍ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Sina Complex, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Mahdi Mahdavi,Babak Ahangar Azizi, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Towseeh Sina Company .

Sina Complex ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |