ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡେସ୍କ ଲ୍ୟାମ୍ପ

Aida

ଡେସ୍କ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ଆଣୁଛି ଏବଂ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ଡିଜାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଫର୍ମ ନିୟୋଜନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ | ଭିତର ଡିଜାଇନ୍ରେ ଡେସ୍କ ଲ୍ୟାମ୍ପ ମୋର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ | ଏହି ଡେସ୍କ ଲ୍ୟାମ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ ହର୍ନ ଅଫ୍ ରାମ (ୱାଟର୍) ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି | ମୁଁ ଏକ ଡେସ୍କ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Aida, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Ali Alavi, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Ali Alavi design.

Aida ଡେସ୍କ ଲ୍ୟାମ୍ପ

ଏହି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |