ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁବିଧା

Winter under the roof

ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁବିଧା ଆସ୍ଥାନାରେ କ mountain ଣସି ପର୍ବତ ରିଲିଫ୍ ସ୍କି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ | ପାର୍ବତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଲପାଇନ୍ ସ୍କିଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଇନଡୋର ସ୍କି ସେଣ୍ଟର ନାମକ ବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା | ସ୍କିଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ମାଲିକାନା କ skills ଶଳ ପାଇଁ ଏହା ତିନି ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ | କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | ବିଦେଶୀ ଆଥଲେଟ୍ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | ମୁହଁରେ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ପର୍ବତ ଘାଟର ବରଫର ଧାରଣା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି | ସପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇସିକଲ୍ ପରି | କାଜାଖସ୍ତାନରେ ସ୍କାଏକିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରର ଧାରଣା |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Winter under the roof, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Ozimuk Tatyana, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : The diploma project.

Winter under the roof ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁବିଧା

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |