ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡିକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍

Russian Design Pavilion

ଡିଜାଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡିକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କର୍ମଶାଳା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଡିଜାଇନ୍ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ Russian ଷର ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି | ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ Russian ଷୀୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କ skills ଶଳକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ କିପରି ପ୍ରତିଯୋଗୀତା କରାଇବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଭାବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁ understand ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Russian Design Pavilion, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Russian Design Pavilion, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : RUSSIAN DESIGN PAVILION.

Russian Design Pavilion ଡିଜାଇନ୍ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡିକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |