ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ରିଙ୍ଗ

Pollen

ରିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଖଣ୍ଡର ବ୍ୟାଖ୍ୟା | ପ୍ରକୃତି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବାହାନା ହୋଇଯାଏ, ଟେକ୍ସଚର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଛାଇ ସହିତ ଖେଳିବା | ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଆକୃତି ସହିତ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଗାଇବା କାରଣ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ | ଅଳଙ୍କାରର ଗଠନ ଏବଂ ବିଶେଷତା ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ ପଦାର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶ style ଳୀ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ | ଫଳାଫଳ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଉଭୟ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସମୟହୀନ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Pollen, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Christine Alexandre, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Chris Alexxa Jewels.

Pollen ରିଙ୍ଗ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |