ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବହୁମୁଖୀ ହାଇଚେୟାର

oUeat

ବହୁମୁଖୀ ହାଇଚେୟାର ନ୍ୟୁନ୍ ପିଲାମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୁନା ଭିଲା ଏବଂ ନରିଆ ମୋଟେଜେଙ୍କ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ଆସବାବପତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଯୁଗଳ କିମ୍ବା ସମାନ ବୟସର ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇନ ସହିତ | କାଠ ଏବଂ ଧଳା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଫିନିସିଂରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସଂଗ୍ରହ 6 ମାସରୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଏହା ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଖେଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ପିଲାଦିନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଏହି ଆସବାବପତ୍ରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପୁନ yc ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୁନ used ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଏହାକୁ ଖାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିପାରିବ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : oUeat , ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : nuun kids design, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Nuun kids design.

oUeat  ବହୁମୁଖୀ ହାଇଚେୟାର

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |