ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଆବାସିକ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର

Beijing Artists' House

ଆବାସିକ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର 30 ବର୍ଷର ଦ୍ରୁତ ଚାଇନାର ଶିଳ୍ପାୟନ ପରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ଦେଶର ମ social ଳିକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯାହା ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ .ାନ କରେ | ଏହି ଅର୍ଥରେ ଘର ପାରମ୍ପାରିକ ସନ୍ଦର୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ଏବଂ ଏକ ଶିଳ୍ପ ବାସ୍ତବତା ଆଡକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ | ଏହା ଚୀନ୍‌ର ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଘାତ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଗତିର ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ସମଗ୍ର ସମାଜରେ କଲ୍ୟାଣ ବଣ୍ଟନ କରିପାରିବ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Beijing Artists' House, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Yan Pan, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : A photography in Beijing.

Beijing Artists' House ଆବାସିକ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |