ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବାସସ୍ଥାନ

nature

ବାସସ୍ଥାନ ଏହି ଘର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରନ୍ତୁ | ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ବାହାରେ ରହିବାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ, ପ୍ରକୃତିର ଘରର ଶବ୍ଦକୋଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ | ପ୍ରକୃତିକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଚ ride ିବାକୁ ଦିଅ | ଧନୀ ଏବଂ ବିବିଧ ଉପାଦାନଗୁଡିକ, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଘନ ଜଟିଳତା ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କିପରି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ, ଫୁଲର ଏକାଧିକ ଦିଗ ପରି, ଯାହା ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ, ବହୁ ବିଚାର ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : nature, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Yu-Wen Chiu (Vita), ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Yuan King International Interior Design Co., Ltd.

nature ବାସସ୍ଥାନ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |