ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ପିଚ୍ + ରୋଲ୍ + ଜିପିଏସ୍ ଡିଭାଇସ୍

Trail Ranger

ପିଚ୍ + ରୋଲ୍ + ଜିପିଏସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଟ୍ରେଲ୍ ନଥିବାବେଳେ ଟ୍ରେଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ଲାଟ କାହିଁକି? ବିଶ୍ concept ର ସଂକଳ୍ପରେ ପ୍ରଥମ, ଟ୍ରେଲ୍ ରେଞ୍ଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିପିଏସ୍ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଯାନର ଚ imb ିବା, ଅବତରଣ ଏବଂ ଗଡ଼ିବା କୋଣକୁ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାଥୀ ଅଫ୍ ରୋଡର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଦିଏ | ଆମର AXYZ- ମାନଚିତ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ Powered ାରା ଚାଳିତ, ଟ୍ରେଲ୍ ରେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ରୋଲଭର ଆଲର୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିଗ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଏ | ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାଗଳ କୋଣକୁ ବିଶ୍ world କୁ ଦେଖ! କାରଣ ତୁମର ଦୁନିଆ ଫ୍ଲାଟ ନୁହେଁ! ଟ୍ରେଲ୍ ରେଞ୍ଜର୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ଆଇଫୋନ୍ / ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଆପ୍ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ: http://puckerfactors.com/trailranger

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Trail Ranger, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Anjan Cariappa M M, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Muckati SDD.

Trail Ranger ପିଚ୍ + ରୋଲ୍ + ଜିପିଏସ୍ ଡିଭାଇସ୍

ଏହି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |