ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି

The Ribbon

ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ଯେପରିକି "ରିବନ୍ ର ଡ୍ୟାନ୍ସ", ଖୋଲା ସ୍ଥାନିକ ସ୍କେଲ୍ ସହିତ, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥାନ ଧଳା, ଆସବାବପତ୍ର ପୋଷ୍ଟିଂର ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କର, ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କର, ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ହେଉଛି କାନ୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏକୀକରଣ | ଛାତ ଏବଂ ଭୂମି ସହିତ ଡେସ୍କ, ଅନିୟମିତ ଜ୍ୟାମିତି ଦ୍ section ାରା ବିଭାଗକୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ବିମର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ତ୍ରୁଟିକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ରିବନର ଏକ ବକ୍ର ଶ style ଳୀରେ ବିସ୍ତୃତ ଧାରଣା ଦେଖାଇ ଆଧୁନିକ ପ୍ରକୃତ ଧାରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : The Ribbon, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Kris Lin, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : JIANG SU ZHI HAO Real Estate Development Company Limited.

The Ribbon ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି

ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |