ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଶଯ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଡେସ୍କ

1,6 S.M. OF LIFE

ଶଯ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଡେସ୍କ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଥିଲା | ପରିଶେଷରେ, ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତାର ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଥାଇପାରେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ .ରୁପ, ଏହି ଡେସ୍କଟି ସାଇଷ୍ଟା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେହି ଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ସମୟସୀମା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି | ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ (2,00 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 0,80 ମିଟର ଚଉଡା = 1,6 sm) ର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : 1,6 S.M. OF LIFE, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Athanasia Leivaditou, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Studio NL (my own practice).

1,6 S.M. OF LIFE ଶଯ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଡେସ୍କ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |