ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଫାର୍ମହାଉସ୍

House On Pipes

ଫାର୍ମହାଉସ୍ ପତଳା ଇସ୍ପାତ ପାଇପଗୁଡିକର ଏକ ଗ୍ରୀଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଦଚିହ୍ନକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ଦୃ id ତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ସର୍ବନିମ୍ନବାଦୀ ଆଇକନ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଫାର୍ମହାଉସକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଛର ଲାଭ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଗଛଗୁଡିକର framework ାଞ୍ଚାରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଫ୍ଲେଡ୍ ପାଉଁଶ ବ୍ଲକଗୁଡିକର ସୁଚିନ୍ତିତ ଚମତ୍କାରତା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଛାୟା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି | ଘର ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲା ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡିକ ସୀମିତ ନଥିଲା |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : House On Pipes, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : PARALLAX, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Parallax.

House On Pipes ଫାର୍ମହାଉସ୍

ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |