ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍

DeafUP

ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବଧିର ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ବଧିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମହତ୍ତ୍ trig ସୃଷ୍ଟି କରେ | ସେମାନେ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରବଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବଧିର ଛାତ୍ରମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ | ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବଧିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବ to ାଇବାକୁ, ନୂତନ କ skills ଶଳ ଶିଖିବାକୁ, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଏକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ହେବ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : DeafUP, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Zlatina Petrova, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Brandly Collective.

DeafUP ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |