ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଫ୍ରେମ୍ ସଂସ୍ଥାପନ

Missing Julie

ଫ୍ରେମ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ, କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଛାୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫ୍ରେମ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ | କେହି ଜଣେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏକ ଫ୍ରେମ୍ ବାହାରେ ଦେଖୁଥିବାବେଳେ ଏହା ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଆକାର ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଲୁହର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯାହା ଭାବନାକୁ ଭିତରକୁ ଲୁଚାଇଥାଏ | ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଭାବର ସୀମାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ | ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ given ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାବନା, ଏହା ଯେପରି ଧାରଣା କରାଯାଏ, ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଯେପରି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Missing Julie, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Naai-Jung Shih, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Naai-Jung Shih.

Missing Julie ଫ୍ରେମ୍ ସଂସ୍ଥାପନ

ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |