ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଚା ଗୋଦାମ ଘର

Redo

ଚା ଗୋଦାମ ଘର ପ୍ରକଳ୍ପର ଧାରଣା ପାରମ୍ପାରିକ ଗୋଦାମର ଏକକ-କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗେ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷେତ୍ର ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନଶ lifestyle ଳୀ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଆଧୁନିକ ସହରୀ ଜୀବନର ଏକ ଆଚରଣବିହୀନ ଚିତ୍ର (ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଗ୍ୟାଲେରୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହଲ୍, ଚା, ଏବଂ ପାନୀୟ ସ୍ ast ାଦ କେନ୍ଦ୍ର) ଏମ୍ବେଡ୍ କରି ଏହା ଏକ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ପେସ୍କୁ ଏକ “ଖୋଲା ସହରାଞ୍ଚଳ” ରେ ପରିଣତ କରେ | ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ମାକ୍ରୋ-ଆଷ୍ଟେଟିକ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Redo, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Hongrui Luan / SIGNdeSIGN, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : SIGNdeSIGN.

Redo ଚା ଗୋଦାମ ଘର

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |