ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଫଟୋଗ୍ରାଫି

Livaboards of Maldives

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମାଲଦ୍ୱୀପର ଲାଇଭବୋର୍ଡ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଛବି ଫଟୋ ବର୍ଷ 2014. ଏଥିରେ ଏକ ନିକୋନ୍ D4 ସହିତ ଏକ ସ୍ଥିର ଡ୍ରୋନ୍ ଅଷ୍ଟୋକୋପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ସୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା | ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ଡଙ୍ଗାର ମାଲଦ୍ୱୀପ ମୋସାଇକ୍ ର ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ | ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ମାଗାଜିନରେ ମାଲଦ୍ୱୀପର ଲାଇଭବୋର୍ଡ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣା ଥିଲା | ଏହି ପ୍ରତିଛବି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କଭର ପୃଷ୍ଠାର ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସରଳତାକୁ ଆସିଥାଏ | ପାଠ୍ୟ ଲେଖା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଛବିରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପରି ଚିତ୍ରକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Livaboards of Maldives, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Ismail Niyaz Mohamed, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : A.N Associates.

Livaboards of Maldives ଫଟୋଗ୍ରାଫି

ଏହି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |