ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ମଦ ଲେବଲ୍

KannuNaUm

ମଦ ଲେବଲ୍ KannuNaUm ମଦ ଲେବଲଗୁଡିକର ଡିଜାଇନ୍ ଏହାର ବିଶୋଧିତ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ style ଳୀ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ, ପ୍ରତୀକଗୁଡିକ ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବ | ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗେଭିଟିର ମଦ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଏହି ଦୁଇଟି ସମନ୍ୱିତ ଲେବଲ୍ ରେ ଘନୀଭୂତ | ଶତବାର୍ଷିକୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା 3D ରେ poured ାଳାଯାଇଥିବା ସୁନା କ que ଶଳ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା | ଏକ ଆଇକନୋଗ୍ରାଫି ଡିଜାଇନ୍ ଯାହା ଏହି ୱାଇନ୍ ଗୁଡିକର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଓଗଲିଷ୍ଟ୍ରା ସର୍ଦ୍ଦାରର ଶତାବ୍ଦୀର ଭୂମି |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : KannuNaUm, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Giovanni Murgia, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Cantina Ogliastra.

KannuNaUm ମଦ ଲେବଲ୍

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |