ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ପେଣ୍ଡାଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ

Diva

ପେଣ୍ଡାଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏହି ପେଣ୍ଡାଲର ଡିଜାଇନର୍ ଆଧୁନିକ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା | ପ୍ରଦୀପ ର ଆକୃତି ଆନାଡାଇଜଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପୋଲ ଦ୍ defined ାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏକ 3D ମୁଦ୍ରିତ ରିଙ୍ଗରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଧଳା ଗ୍ଲାସ୍ ଛାୟା ପୋଲ ସହିତ ମ harm ିରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୂପରେ ଯୋଗ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Diva, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Daniel Mato, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Loomiosa Ltd..

Diva ପେଣ୍ଡାଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |