ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବୁକ୍ ସେଲଫ୍

More Is Different

ବୁକ୍ ସେଲଫ୍ ଏକ ବୁକ୍ସିସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ଧାରଣା ହୋଇଛି ଯାହା କଞ୍ଚାମାଲର ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ମୋର୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ (MID) ପ୍ରତିଧ୍ୱନୀ କରେ ଏବଂ କାଠ ତିଆରି ବିଷୟରେ ପ ancest ତୃକ ଜ୍ଞାନକୁ ସମସାମୟିକ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରେ | ୟେଭସ୍-ମାରି ଗେଫ୍ରୋ ଏକ ବୁକ୍କେସ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି | ଧାରଣା, ଯାହା କ function ଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିରୋଧ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ସାମ୍ନା କରେ ଏହି ସମୟହୀନ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : More Is Different, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : yves-marie Geffroy, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Yves-Marie Geffroy.

More Is Different ବୁକ୍ ସେଲଫ୍

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |