ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଅଳଙ୍କାର ସଂଗ୍ରହ

Imagination

ଅଳଙ୍କାର ସଂଗ୍ରହ ୟୁମିନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନଙ୍କ ଦ୍ created ାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଆକ୍ଷରିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଖିବା ନାହିଁ | ଆଖି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରୂପ ଅଲଗା, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଆଟଲାସର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ | ମଣିଷର ଚେହେରା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଳାକୃତି | ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗାଇବା | କିନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରକର କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫର୍ମ ହୋଇ, ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବହନ କରନ୍ତି | ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଗଠନ ଏବଂ କ act ଶଳ ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଛାୟା ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Imagination, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Konstantin Yumin, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Konstantin Yumin .

Imagination ଅଳଙ୍କାର ସଂଗ୍ରହ

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |