ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ସର୍ବସାଧାରଣ ଧ୍ୱନି ଆସବାବପତ୍ର

Sonoro

ସର୍ବସାଧାରଣ ଧ୍ୱନି ଆସବାବପତ୍ର କଲମ୍ବିଆରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଧ୍ୱନି ଆସବାବପତ୍ରର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆସବାବପତ୍ରର ଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଧାରିତ “ସୋନୋରୋ” ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ | ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ମନୋର re ୍ଜନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ଏହା ଏକ ଆସବାବପତ୍ର ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋକ୍ତା (ବାସିନ୍ଦା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ଛାତ୍ର) ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସାମାଜିକୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Sonoro, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Kevin Fonseca Laverde, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Universidad Nacional de Colombia sede Palmira and Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín.

Sonoro ସର୍ବସାଧାରଣ ଧ୍ୱନି ଆସବାବପତ୍ର

ଏହି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |