ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
କଫି ଟେବୁଲ୍

Papillon

କଫି ଟେବୁଲ୍ ପପିଲନ୍ ହେଉଛି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି, ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କଫି-ଟେବୁଲ୍ ଯାହା ଟେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କିମ୍ବା ବହି ଏବଂ ପତ୍ରିକାର ଲେଆଉଟ୍ ସହଜ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରେ | ଏକ, ସମତଳ ଉପାଦାନକୁ ସ୍ଥାନିକ ସଂରଚନାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଏକ ଗ୍ଲାସ୍-ଟପ୍ ତଳେ ଉଦାର ଭାବରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଏହିପରି ପ୍ରବୃତ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ସର୍ବଦା ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏକ ଖାଲି କ୍ରମରେ ଆଣିଥାଏ | ଖାଲି ଥିବାବେଳେ, ସହାୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ଏବଂ ଖୋଲା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅନିୟମିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ ଯାହା କେବଳ ପ reading ଼ୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Papillon, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Oliver Bals, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : bcndsn.

Papillon କଫି ଟେବୁଲ୍

ଏହି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |