ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବଡ ଆଲୋକିତ ଉଦ୍ଭିଦ ହାଣ୍ଡି

Divine

ବଡ ଆଲୋକିତ ଉଦ୍ଭିଦ ହାଣ୍ଡି ଏହା ଏକ ବଡ ହାଲୁକା ହାଣ୍ଡି, ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ଓପାଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ନିର୍ମିତ | ହାଣ୍ଡିରେ ଆଦ bottom ତଳ ନାହିଁ | ତେଣୁ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଏକ ବ growing ୁଥିବା ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ରଖ | ଏବଂ "ଦ୍ରୁତ ଲକ୍" ଦ୍ୱାରା ଧାରକୁ ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧ | ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ବ growing ୁଥିବା ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ | ତୁମେ ସେଠାରେ ବ grow ିବା ପାଇଁ ଗଛ ରଖ ନାହିଁ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Divine, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Ari Korolainen, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Adessin Oy.

Divine ବଡ ଆଲୋକିତ ଉଦ୍ଭିଦ ହାଣ୍ଡି

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |