ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଖାଦ୍ୟ ଫିଡର୍

Food Feeder Plus

ଖାଦ୍ୟ ଫିଡର୍ ଫୁଡ୍ ଫିଡର୍ ପ୍ଲସ୍ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଖାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ | ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଶିଶୁମାନେ ନିଜେ ଧରି ଏହାକୁ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ପାରିବେ | ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବ growing ୁଥିବା ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ଫିଡର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ ବୃହତ, ନମନୀୟ ସିଲିକନ୍ ଥଳି ସହିତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ | ଏହା ଏକ ଫିଡିଂ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସତେଜ କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଖାଦ୍ୟଗୁଡିକ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ | ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଲିକନ୍ ଥଳିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ନାପ୍ ଲକ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆତ୍ମ-ଖାଇବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Food Feeder Plus, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Kidsme, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : kidsme.

Food Feeder Plus ଖାଦ୍ୟ ଫିଡର୍

ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |