ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ସର୍ବସାଧାରଣ ବର୍ଗ

Brieven Piazza

ସର୍ବସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ପଛରେ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି Mond ତିହାସିକ ସ୍କୋୟାର୍ କୁଫିକ୍ କଲିଗ୍ରାଫିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ମୋଣ୍ଡ୍ରିଆନ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକସନ ଏବଂ ପ୍ରତୀକତାର ସରଳତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ନେହ | ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଶ yles ଳୀଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଫ୍ୟୁଜନର ଏକ ପ୍ରକାଶନ, ଖାଲି ଆଖି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଶ style ଳୀକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଦର୍ଶନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ସମାନତା ଦେଖାଯିବ ଯାହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ କଳା କାରନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିବ | ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁ beyond ାମଣା ବାହାରେ ଆବେଦନ କରୁଛି |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Brieven Piazza , ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Dalia Sadany, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Dezines, Dalia Sadany Creations.

Brieven Piazza  ସର୍ବସାଧାରଣ ବର୍ଗ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର |

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର |

ଡିଜାଇନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର ଏବଂ ସ୍ଥପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜାଇନ୍, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ ଉପରେ ନୂତନତମ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ Read ନ୍ତୁ | ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର, ସ୍ଥପତି ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶେଷ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ | ସୃଜନଶୀଳତା, ନବସୃଜନ, କଳା, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ | ମହାନ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତୁ |