ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍

CRONUS

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍ ଏହି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବାର୍ ଲାଉଞ୍ଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ସିଟି ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ | ଏହା ବିନା ଏହା କହିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରିବେ | ଅଧିକ କ’ଣ, ଥରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆରାମ ଅପରେସନ୍ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ significance ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ | ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ପାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ସଠିକ୍ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ଆମର ଆହ୍ .ାନ ଥିଲା | ବାସ୍ତବରେ, ଏହି “ଦୁଇଟି ଦିଗ” ଏହି ବାର୍ ଲାଉଞ୍ଜର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଥିଲା |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : CRONUS, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Aiji Inoue, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Doyle Collection co.ltd..

CRONUS ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ |

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ |

ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିନବ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ | ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭଲ ଡିଜାଇନ୍, ଫ୍ୟାଶନ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ କ strategy ଶଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳଗୁଡିକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କର | ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ |