ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଆବାସିକ

Baan Citta

ଆବାସିକ ମୂଖ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଶମ୍ଭଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା - ପୁରାତନ ବ h ଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ “ଶୁଦ୍ଧ ଭୂମି” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ପ th ରାଣିକ ରାଜ୍ୟ | ବ Budd ଦ୍ଧଧର୍ମୀମାନେ ବିଶ୍ that ାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶମ୍ଭଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱର୍ଗର ସୃଷ୍ଟି। Baan Citta ଡିଜାଇନ୍ ର ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର | ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଭାବରେ, ନିରପେକ୍ଷ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଘର ପାଇଁ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ପ୍ରମୁଖ ରଙ୍ଗ ଯୋଜନା | ପ୍ରକୃତିର ପୃଥିବୀର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ୟାଲେଟରେ ରଙ୍ଗର ଆନନ୍ଦର ଆଧୁନିକତା Baan Citta ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Baan Citta, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Catherine Cheung, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : THE XSS LIMITED.

Baan Citta ଆବାସିକ

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |