ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ହାର ଏବଂ ବ୍ରୋଚ୍

I Am Hydrogen

ହାର ଏବଂ ବ୍ରୋଚ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମାକ୍ରୋକସ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋକସ୍ମର ନିଓପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସମାନ s ାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ପୁନ oduc ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି | ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାତ ଏବଂ ଫାଇବୋନାକ୍ସି କ୍ରମକୁ ସୂଚାଇ, ହାରରେ ଏକ ଗାଣିତିକ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଫିଲୋଟାକ୍ସିସ୍ s ାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଡେଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯାଏ | ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟୋରସ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ, ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ୍ କପଡ଼ାରେ ଆବଦ୍ଧ | "ମୁଁ ଆମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍" ଏକକାଳୀନ "ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍" ର ଏକ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ମଡେଲ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : I Am Hydrogen, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Ezra Satok-Wolman, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Atelier Hg & Company Inc..

I Am Hydrogen ହାର ଏବଂ ବ୍ରୋଚ୍

ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |